top of page

Algemene Voorwaarden - " De Zonnebroeders"


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: werkdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Omvormer: het elektrotechnische apparaat dat de opgewekte laag voltage gelijkspanning DC van de zonnepanelen omzet naar 220V/230V of 380V/400V wisselstroom AC.
Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon die een (deel van een) systeem of installatie plaatst in opdracht van Ondernemer.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand of installaties en/of diensten aan consumenten of bedrijven aanbiedt.
Offerte: de complete weergave van de bestelling en opdracht aan De Zonnebroeders, zoals u hebt ingegeven op de website, of die bij u thuis of bij uw bedrijf is voorgesteld, die door De Zonnebroeders aan u per e-mail is toegezonden.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Overeenkomst: een vooropgestelde offerte wordt als overeenkomst beschouwd tussen Ondernemer en Consument of Bedrijf van zodra deze wordt bevestigd door de Consument of het Bedrijf, hetzij per e-mail, hetzij via online tools
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument of bedrijf en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Website: de website van De Zonnebroeders met als laatst bekende url: https://zonnebroeders.be of https://www.zonnebroeders.be
Zonnepanelensysteem: het samenstel van een set fotovoltaïsche panelen in de orderbevestiging, het montagesysteem, elektrisch materiaal, de omvormer, connectoren, de bekabeling en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
Laadpaalsysteem: het samenstel van een set bestaande uit een laadpaal, montagesysteem, bevestiging, de bekabeling en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
Koelsysteem: het samenstel van airconditioning toestellen of warmtepompen in de offerte, het montagesysteem, de unit(s), de (koel)leidingen, de bekabeling en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
Verwarmingssysteem: het samenstel van warmtepompen, ketels of boilers in de offerte, het montagesysteem, de unit(s), de (koel)leidingen, de bekabeling en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
Sanitair systeem: het samenstel van warmtepompen, ketels of boilers in de offerte, het montagesysteem, de unit(s), de (koel)leidingen, de bekabeling en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
Daksysteem: het samenstel van dakwerken in de offerte, het montagesysteem, de dakpannen, de isolatie en en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
Slim besturingssysteem: het samenstel van een slim besturingssysteem in de offerte, het montagesysteem, de hardware, de software en alle onderdelen die hiermee verbonden zijn.
EPB/EPC dienst: het advies op basis van kennis en expertise, steeds afgetoetst met de EPB/EPC-specialist die uw dossier behandeld
Onderhoudsdienst: diensten verbonden aan onderhoud of service aan alle eerder vermelde systemen

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Veningua BV; handelend onder de Commerciële naam: De Zonnebroeders
Vestigingsadres: Ter Stratenweg 44 Unit 10/J, 2520 Ranst (KBO: Ter Stratenweg 44, 2520 Ranst)
Telefoonnummer België: 03 331 33 69
Bereikbaarheid: maandag – donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en vrijdag - zaterdag van 09:00 uur tot 14:00 uur
E-mail: contact@zonnebroeders.be
BTW nummer: BE0766.277.135
IBAN nummer KBC: BE69 7350 5939 2478

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, consument of bedrijf, en installateur.

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of installateur beschikbaar gesteld. Deze wordt steeds automatisch aan de online offerte toegevoegd. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument, bedrijf of installateur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of installateur op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of installateur langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument of installateur zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of het bedrijf mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of het bedrijf duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief BTW/ belastingen, tenzij anders vermeld, zoals bijvoorbeeld bij bedrijven: de prijs exclusief BTW.

 2. de eventuele kosten van aflevering.

 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 7. de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument of het bedrijf te raadplegen is.

 8. de manier waarop de consument of het bedrijf, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 9. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

 10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
   

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of het bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument of het bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument of het bedrijf de overeenkomst ontbinden in de eerste 14 (veertien) kalenderdagen.

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument of het bedrijf elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument of het bedrijf de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of het bedrijf op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of het bedrijf van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 2. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

 3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, zijnde dat de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.​
   

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering en/of installatie(s) van producten en/of diensten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument of het bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) kalenderdagen volgens wettelijke bepalingen. Deze termijn gaat in op de dag na het ondertekenen van de offerte door de consument of het bedrijf. Dit geldt als overeenkomst tussen beide partijen.

 • Tijdens deze termijn zal de consument, het bedrijf en/of de installateur zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument of het bedrijf zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies, zijnde: aangetekende brief per post en per mail een bevestiging van dit schrijven waarin duidelijk de vermelding van de gegevens van de consument of het bedrijf staat, alsook de geschreven vermelding: “consument/ bedrijf wenst zich te beroepen op het herroepingsrecht binnen de 14 (veertien) kalenderdagen, waarbij de offerte is bevestigd op datum xx/xx/xxxx”

 • Na verstrijking van het herroepingsrecht van 14 (veertien) kalenderdagen, heeft de onderneming het recht om een percentage tot 10% van het totale offertebedrag en/of factuurbedrag aan te rekenen. Extra administratieve kosten kunnen hiervoor eveneens aangerekend worden, alsook kosten wegens nalatigheid en/of interesten van minimaal €150 tot 10% van het totale offerte en/of factuurbedrag
   

Artikel 7 – Producten

 • De consument of het bedrijf is zich ervan bewust dat een omvormer voor zonnepanelen, bij werking een zoemend/klikkend geluid maakt en gaat ermee akkoord dat dit geluid mogelijk hoorbaar kan zijn in diens woning of bedrijf.

 • De consument of het bedrijf is zich ervan bewust dat bij vernieuwing of vervanging van een eerder geplaatste installatie of toestel, hetzij zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen, airconditioning, warmtepomp, centrale verwarming, dakwerken, slimme sturing of een elektrische installatie, zich mogelijks andere problemen kunnen voordoen die eerder niet zichtbaar waren. In bepaalde gevallen zal hiervoor een meerkost kunnen aangerekend worden, steeds in overleg met de consument of het bedrijf.

 • De consument of het bedrijf is zich ervan bewust dat bepaalde producten of toestellen die geplaatst worden, mogelijk onderworpen zijn aan productiefouten die buiten kennis van de ondernemer geleverd zijn. Deze kunnen pas zichtbaar worden op dag van installatie of gebreken tonen in de weken na installatie. Deze toestellen vallen mogelijk onder garantie en dienen volgens specifieke procedures van de fabrikant/ leverancier nagekeken en/of vervangen te worden. In alle gevallen kunnen er geen extra kosten aan de ondernemer verhaald worden, daar deze gebreken en/of fouten niet eerder kunnen bovenkomen dan wanneer deze producten of toestellen worden geïnstalleerd.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument of het bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) kalenderdagen volgens wettelijke bepalingen. Deze termijn gaat in op de dag na het ondertekenen van de offerte door de consument of het bedrijf. Dit geldt als overeenkomst tussen beide partijen.

 • Indien de consument of het bedrijf een bedrag betaalt, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 • Indien het product/de producten na terugzending beschadigd worden ontvangen door de ondernemer, wordt de consument of het bedrijf aansprakelijk gehouden en de kosten van de waardevermindering van het product in mindering gebracht op het reeds het terug te betalen bedrag.

 • Bij het reeds geplaatst hebben van de bestelling van materialen, heeft de onderneming/ ondernemer het recht om een maximale waarde van 10% van het totale offertebedrag en/of factuurbedrag aan te rekenen.

 • Na verstrijking van het herroepingsrecht van 14 (veertien) kalenderdagen, heeft de onderneming/ ondernemer het recht om een percentage tot 10% van het totale offertebedrag en/of factuurbedrag aan te rekenen. Extra administratieve kosten kunnen hiervoor eveneens aangerekend worden, alsook kosten wegens nalatigheid en/of interesten van minimaal €150 tot 10% van het totale offerte en/of factuurbedrag

 

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en valutakoersen waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 • Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 • Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en/of deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, van onvoorziene omstandigheden zoals oorlog, pandemie, economische omstandigheden en/of overmacht.

 • In afwijking van vorige leden kan de ondernemer sneller een prijsstijging doorvoeren wanneer de redenen van overmacht, hardship of extreme economische gevolgen een zeer acuut probleem vormen. Dit kan onder elke vorm van oorlog, overstroming, extreme prijsstijgingen, enorme schaarste, pandemie en/of andere extreme vormen van onvoorziene omstandigheden of een afgeleide daarvan.

 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor bedrijven, mits duidelijk vermeld.

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-zetfouten. Voor de gevolgen van druk-zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Extra kosten/ meerwerken

 • Na goedkeuring van de offerte, wordt er steeds aan de eindklant, consument of bedrijf, gevraagd om enkele zaken te voorzien zoals: extra dakpannen, vrije ruimte in de technische ruimte of de betreffende locatie ter installatie, vrije ruimte voor de woning, op de oprit,.. Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden door de ondernemer op het einde van de werken. Deze kosten kunnen betreffen: materiaalkosten, administratieve kosten, extra werkuren, verplaatsing van installatie dag(en).

 • Consument of bedrijf wordt steeds meerdere malen gevraagd om de nodige zaken te voorzien, ondernemer gaat ervan uit dat de eindklant steeds zijn offertes, algemene voorwaarden en vereisten naleest.Indien ondernemer zijn personeel de werken niet kan starten, worden deze kosten integraal doorgerekend aan consument of bedrijf.

 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 • Voor verkochte en geleverde producten met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie, gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.

 • Een toepasselijke garantie vervalt indien u in strijd heeft gehandeld met de voorschriften van De Zonnebroeders die zijn opgenomen in het documentatiepakket, welke zijn opgebouwd of bestaan uit voorschriften van leveranciers van de geleverde producten, en uw handelen redelijkerwijs het ontstaan van het defect of de schade aan de producten kan hebben veroorzaakt.

 • De daadwerkelijke zoninstraling varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van specifieke lokale weer-en omgevingsomstandigheden. Om deze reden kan De Zonnebroeders slechts een indicatie afgeven en garandeert het daadwerkelijk opgewekte vermogen die door de zonnepanelen wordt opgewekt niet.

 • Het daadwerkelijk verbruik of rendement van een geplaatste installatie varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van specifieke lokale weer-en omgevingsomstandigheden en de gebruiksomstandigheden van de consument of het bedrijf. Om deze reden kan De Zonnebroeders slechts een indicatie geven en garandeert het daadwerkelijk opgewekte verbruik of rendement die door de installatie wordt verbruikt niet.

 • De consument of het bedrijf dient aan te tonen dat een defect niet is veroorzaakt door onvoldoende handelen van de consument, het bedrijf en/of derde.

 

Artikel 12 – Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of het bedrijf verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van het product.

 • De consument of het bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 • In geval van niet volledige levering is de consument of het bedrijf gerechtigd een realistisch bedrag in te houden op het totaal verschuldigde bedrag.

 • De consument wordt eigenaar van het Airco systeem, Laadpaal, Centrale Verwarming, Elektrische installatie, Zonnepanelen systeem of geleverde goederen en/of diensten van zodra de betaling 100% is voldaan.

 • Indien de betaling niet volledig wordt voldaan, is De Zonnebroeders ten allen tijde gerechtigd zijn geleverde producten retour te halen, te demonteren of, indien mogelijk, van op afstand uit te schakelen. Alle directe en indirecte kosten hiervoor komen voor rekening van de consument of het bedrijf en worden in mindering gebracht op reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of het bedrijf aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Zonnebroeders geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 90 (negentig) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn kenbaar is gemaakt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of het bedrijf hiervan uiterlijk twee maanden nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument of het bedrijf heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, de consument of het bedrijf heeft echter geen recht op eventuele schadevergoeding of terugbetaling.

 • Indien de levertijd langer blijkt te zijn dan de weergegeven levertijd op de website en De Zonnebroeders heeft dit tijdig aan consument of het bedrijf ter kennis gesteld, worden door De Zonnebroeders kosten in rekening gebracht indien de consument of het bedrijf de bestelling annuleert. Indien de consument of het bedrijf kosten maakt die voortvloeien uit een vertraagde levering of uitvoering heeft de consument of het bedrijf geen recht op een schadevergoeding.

 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument of het bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument of het bedrijf geen recht op schadevergoeding.

 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontbinding, terugbetalen.

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 • De consument of het bedrijf is, ook bij installatie door Installateur, verantwoordelijk voor de materialen vanaf moment van ontvangst (niet vanaf het moment van oplevering!). Dus ook als de installatie niet 100% afgerond wordt, is de klant verantwoordelijk voor de materialen.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer totdat de producten het magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen, daar u de producten af fabriek geleverd krijgt.

 

Artikel 14 – Klachten

 • Op de consument of het bedrijf rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

 • De consument of het bedrijf dient ondernemer onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na aflevering of oplevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen van ondernemer, bij gebreke waarvan de consument of het bedrijf het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ondernemer kan doen gelden.

 • Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 10 (tien) dagen na aflevering onder vermelding van het factuurnummer aan ondernemer te worden geretourneerd, bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die ondernemer dient te maken bij u in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15 – Overmacht​

 • Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ondernemer, kan ondernemer onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan zijn schuld of buiten de risico's van ondernemer vallen. Oorzaken zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie ondernemer grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.

 • In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is ondernemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 • In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is ondernemer bevoegd de prijs van de overeenkomst te wijzigen.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument of het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan steeds via: contact@zonnebroeders.be of per post naar: Ter Stratenweg 44J, 2520 Ranst

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • Vorderingsrechten van de consument verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid / vrijwaring

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan uw woning als gevolg van de werkzaamheden die zijn verricht bij installatie door consument of derden.

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van verandering in overheidsmaatregelen of bij derden zoals Fluvius, Sibelga, VREG, CREG of vergelijkbare partijen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan uw dak indien uw dak niet voldoende draagkracht heeft.

 • Platte daken dienen te zijn voorzien van harde isolatie in verband met eventueel wegzakken van de draagconstructie in het dak. De ondernemer kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van defect of schade aan onderdelen van uw installatie die voorheen door een andere partij is geïnstalleerd.

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor de ondergrond of verborgen gebreken, hetzij in vloeren, muren of daken, waarop een bepaalde installatie wordt geplaatst of gemonteerd.

 • De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, verborgen gebreken, opstijgend vocht, vochtproblemen of draagstructuren.

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor extra kosten die in rekening gebracht worden door derden.

 

Artikel 18 – Diversen

 

 • Ondernemer heeft het recht om zonder uw toestemming haar verplichtingen uit de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door een derde uit te laten voeren.

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of het bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn schriftelijk vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument of het bedrijf op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 • De algemene voorwaarden zijn steeds geldig op elke ondertekende of afgesloten overeenkomst en/of offerte. De laatst gewijzigde algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en zullen voorgaande algemene voorwaarden integraal vervangen.

bottom of page